Privacybeleid NGVM

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die het NGVM verwerkt van haar leden en donateurs.


Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is de secretaris van het NGVM ( secretaris@ngvm.nl).

In het kader van lidmaatschap of donateur worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

•  voor- en achternaam

•  adresgegevens

•  telefoonnummer(s), 

•  e-mailadres(sen), 

•  bankrekeningnummer(s)


Deze gegevens worden gebruikt voor het verzenden van de Microwereld en om contact op te nemen over (bv) betaling van lidmaatschapsgelden en activiteiten van het NGVM.
Het NGVM verwerkt en bewaart de persoonsgegevens gedurende de duur van het lidmaatschappen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.


Ter bescherming van de persoonsgegevens heeft het NGVM passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. De persoonsgegevens zullen niet aan derden, noch aan andere NGVM leden worden verstrekt, tenzij met uitdrukkelijke toestemming.


Het NGVM maakt geregeld foto’s van leden bij bijeenkomsten. Deze foto’s worden nogal eens gepubliceerd op de website en sociale media. Indien u niet wilt dat een foto wordt gepubliceerd dan kunt u dat kenbaar maken bij het bestuur door een bericht te sturen naar  secretaris@ngvm.nl.


Via de secretaris kan elk lid indienen om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Het NGVM zal het verzoek in behandeling nemen en binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
Ieder lid kan bezwaar maken tegen het bewaren van persoonsgegevens en het gebruik daarvan zoals hierboven aangegeven door contact opnemen met de secretaris.


Klachten over de wijze waarop het NGVM de persoonsgegevens verwerkt of verzoeken behandelt kunnen worden gericht aan de secretaris, evenals alle vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid.

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website en in de Microwereld bekend gemaakt.